regulamin - ptk

Polskie Towarzystwo KynoterapeutyczneKynoterapeutyczne

PTK
Przejdź do treści

spotkanie z psem

edukacja z psem

terapia z psem
Adres do korespondencji:
Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne
ul. Rysia 2a
85-809 Bydgoszcz
  PARTNER POLSKIEGO TOWARZYSTWA KYNOTERAPEUTYCZNEGO

                                                                   
REGULAMIN

                                                                              §1

PARTNEREM PTK może zostać osoba fizyczna lub prawna spełniająca następujące warunki:
1. Wspieranie i akceptacja celów statutowych Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego.
2. Wspieranie, akceptacja i wdrażanie standardów Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego.

                                                                              §2

1. PARTNER PTK ma prawo do uczestniczenia w akcjach PTK oraz do zakupu z rabatem towarów lub usług u innych Partnerów PTK, których lista wraz z oferowanym rabatem dostępna jest na stronie www.kynoterapia.eu.
2. Przystąpienie do programu PARTNER PTK potwierdzane jest legitymacją ważną do końca roku kalendarzowego. Po złożeniu zapotrzebowania drogą elektroniczną PARTNER PTK otrzymuje aktualną legitymację na nowy rok kalendarzowy.
3. PARTNER PTK może umieszczać logo PARTNER PTK na swoich materiałach marketingowych w okresie ważności legitymacji PARTNERA PTK.
4. Informacja o przystąpieniu PARTNERA PTK do programu umieszczona zostanie na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego.
5. PARTNER PTK zezwala na publikowanie swoich danych w materiałach Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego.
6. W przypadku rażącego naruszenia etyki PARTNER PTK zostanie wykluczony z programu.


                                                             
Wyciąg ze statutu PTK

Celami działania Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego są:
1. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej terapii kontaktowej z udziałem zwierząt, mającej na celu rekreację ruchową oraz pomoc i rehabilitację osób niepełnosprawnych.
2. Szkolenie i egzaminowanie kynoterapeutów i wolontariuszy.
3. Szkolenie i egzaminowanie psów.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie szkoleń i egzaminów kynoterapeutów i wolontariuszy.
2. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz konkursów i zabaw.
3. Organizowanie szkoleń na tematy związane z kynoterapią.
4. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego trybu życia.
5. Stworzenie ośrodka szkoleniowego.
6. Organizowanie szkoleń i egzaminów psów.
7. Organizowanie hodowli psów.
8. Zbieranie wiedzy naukowej na temat terapii z udziałem zwierząt i jej zastosowań w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
9. Propagowanie kynoterapii i działań Towarzystwa przez radio, telewizję, prasę, internet.
10. Współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi.
11. Zbiórkę i pozyskiwanie funduszy na cele statutowe.
12. Współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, osobami prawnymi i osobami fizycznymi o podobnych celach działania.
13. PTK może prowadzić działalność pożytku publicznego zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
14. Wspieranie organizacji o podobnym profilu działania.
15. Wydawanie książek, czasopism, gazet i wydawnictw periodycznych.
16. Wszelkie inne działania mające na celu realizację celów statutowych.

Sfera zadań publicznych realizowanych przez Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne obejmuje zadania w zakresie m.in.:
  - działalności charytatywnej
  - ochrony i promocji zdrowia
  - działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  - nauki, edukacji, oświaty i wychowania
  - upowszechniania kultury społecznej i sportu
  - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  - przeciwdziałania patologiom społecznym
  - promocji i organizacji wolontariatu                                                                                                        
Wróć do spisu treści