Rejestr kynoterapeutów - ptk

Polskie Towarzystwo KynoterapeutyczneKynoterapeutyczne

PTK
Przejdź do treści

spotkanie z psem

edukacja z psem

terapia z psem
Adres do korespondencji:
Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne
ul. Rysia 2a
85-809 Bydgoszcz
Rejestr Certfikowanych Kynoterapeutów


Rejestr Certfikowanych Kynoterapeutów zawiera dane osób posiadających tytuł "Kynoterapeuta" i "Specjalista-kynoterapeuta" nadany przez Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne osobom posiadającym kwalifikacje do wykonywania zawodu Kynoterapeuta (dogoterapeuta) wpisanego do Klasyfikacji zawodów i specjalności pod numerem 323007.

Osoby zainteresowane uzyskaniem kontaktu do kynoterapeuty ze swojego regionu mogą składać zapytanie listowne na adres:
                Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne, 85-307 Bydgoszcz ul. J.Kossaka 38


Wpisanie do Rejestru


O wpis do Rejestru mogą ubiegać się jedynie absolwenci studiów i kursów akredytowanych lub objętych patronatem przez PTK. Wpis do Rejestru dokonywany jest na wniosek zainteresowanej osoby złożony na formularzu zgłoszenia, po weryfikacji dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz dla absolwentów kursów ukończonych przed 2010 r. zaliczeniu egzaminu testowego. Przysłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia do Rejestru wraz z załącznikami równoznaczne jest z deklaracją uczestnictwa w egzaminie. Po zaliczeniu testu można będzie dokonać opłaty za legitymację i certyfikat. Szczegóły dotyczące egzaminu zostaną przekazane zainteresowanym e-mailem.

                                                     Formularz zgłoszenia do rejestru

                                                                        Na adres:
                 Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne, 85-307 Bydgoszcz ul. J.Kossaka 38
                                                                  należy przysłać:

  oryginał formularza wraz z niezbędnymi załącznikami:
- dla kynoterapeuty: świadectwem ukończenia kursu "Kynoterapia" akredytowanego w PTK, uprawnieniami pedagogicznymi i zdjęciem w postaci elektronicznej;
- dla specjalisty - kynoterapeuty: świadectwem ukończenia kursu "Kynoterapia" akredytowanego w PTK, zdjęciem w postaci elektronicznej i kopią dyplomu uprawniającego do prowadzenia specjalistycznej terapii.
  potwierdzenie wpłaty:
- 60 zł - gdy legitymacja i certyfikat będą odbierane w siedzibie PTK
- 66 zł - gdy legitymacja i certyfikat mają być wysłane listem poleconym
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Nadesłane materiały nie są zwracane.

Dane z rejestru mogą być publikowane na stronie PTK oraz udostępniane zainteresowanym kynoterapią podmiotom i osobom jeśli Wnioskodawca wyrazi na to zgodę we wniosku.

Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne informuje, że w roku akademickim 2012\2013 objęło Patronatem:
STUDIA PODYPLOMOWE "Kynoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami starszymi - wsparcie w zakresie różnego rodzaju dysfunkcji" organizowane przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy - info

KURS NADAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE "Kynoterapeuta (dogoterapeuta)" organizowany przez Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - info

KURS UZUPEŁNIAJĄCY NADAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE "Kynoterapeuta (dogoterapeuta)" organizowany przez Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - info
OSOBY KONTAKTOWE:

Prezes Zarządu:
Hanna Wojciechowska
e-mail: vitajcie@gmail.com
tel. 793 66 99 27

V-ce Prezes Zarządu:
Agnieszka Maćkiewicz
e-mail: agnieszkamackiewicz@op.pl

Członek Zarządu:
Magdalena Dach
e-mail: dogonicradosc@wp.pl

Koordynator d.s. szkolenia,
testów i doboru psa:

Hanna Wojciechowska,
e-mail:
vitajcie@gmail.com
tel. 793 66 99 27

Koordynator d.s. organizacji egzaminów Pies Terapeutyczny: Agnieszka Maćkiewicz,
e-mail: agnieszkamackiewicz@op.pl

Koordynaror d.s. organizacyjnych:Magdalena Dach
e-mail: dogonicradosc@wp.pl
Wróć do spisu treści