ptk

POLSKIE TOWARZYSTWO KYNOTERAPEUTYCZNEKYNOTERAPEUTYCZNE

PTK
Przejdź do treści

spotkanie z psem

edukacja z psem

terapia z psem
Adres do korespondencji:
Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne
ul. Rysia 2a
85-809 Bydgoszcz
Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne
powstało w 2006 roku.
Jego głównym celem jest promowanie standardów pracy edukacyjnej i terapeutycznej z psami.

Swoje cele osiągamy poprzez:
  - prowadzenie rejestru kynoterapeutów - wykwalifiikowanych osób posiadających potwierdzone przygotowanie  do pracy z psem
  - egzaminowanie psów terapeutycznych - pies, aby otrzymać licencję psa edukacyjnego 
lub terapeurycznego, musi zdać egzamin, który prowadzony jest przez komisję posiadającą doświadczenie w pracy z psami (zoopsycholog, treser, kynoterapeuta, który przygotował do pracy co najmniej jednego psa terapeutycznego)
  - prowadzenie rejestru psów terapeutycznych - na naszej stronie znajduje się aktualny wykaz psów posiadających uprawnienia PTK do pracy
  - prowadzenie szkoleń i kursów kwalifikacyjnych
  - publikacje naukowe
  - organizację obozów szkoleniowch
  - propagowanie kynoterapii jako metody edukacji i pracy z psem
  - współpracę z pkacówkami oświatowymi i wychowawczymi
- współpracę z innymi organizacjami, osobami prawnymi i fizycznymi o podobnych celach działania, a także wspieranie ich.

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.
Kategorie przetwarzanych danych
Przetwarzamy adres e-mail użytkownika oraz dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie
udostępni, w tym imię, nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane wykształcenia, dane
doświadczenia zawodowego, zdjęcia, adres protokołu internetowego i inne dane wprowadzone przez
użytkownika.
Fotografie nie są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną
identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości i w tym zakresie nie są danymi
szczególnych kategorii.
Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.
Okres przechowywania danych osobowych
Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe są przetwarzane
tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec
administratora danych.
Cel i zakres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe i wizerunek użytkowników są przetwarzane w celu promocji działań Polskiego
Towarzystwa Kynoterapeutycznego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody
użytkownika zgody wyrażonej podczas wypełniania formularzy zgłoszeniowych.
Dane mogą być wykorzystywane w procesach rekrutacyjnych.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
Administrator danych: Polskie Towarzystwo Kynoterapeutycznez siedzibą w Bydgoszczy, ul. Rysia 2A,
email: info@kynopark.pl
OSOBY KONTAKTOWE:

Prezes Zarządu:
Hanna Wojciechowska
e-mail: info@kynopark.pl
tel. 793 66 99 27

V-ce Prezes Zarządu:
Agnieszka Maćkiewicz
e-mail: agnieszkamackiewicz@op.pl


Koordynator d.s. szkolenia,
testów i doboru psa:

Hanna Wojciechowska,
e-mail: info@kynopark.pl
tel. 793 66 99 27

Koordynator d.s. organizacji egzaminów Pies Terapeutyczny:
Monika Kalemba-Krzemińska,
e-mail:
kalemba.krzeminska@wp.pl

Członek Zarządu PTK
Wioletta Szymańska-Bociek
e-mail:wiolaszymanska71@gmail.com

Wyloguj
Wróć do spisu treści